Personuppgiftspolicy

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår
hemsida (capero.se)
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
• Om du kontaktar Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB igen.

Laglighet i behandlingen

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB kommer att:
• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig
säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB åtaganden enligt det aktuella avtalet.
Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB.
Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats.
Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar ABs hemsida.

Kontaktinformation